Монголчуудад “I LOVE YOU FASHION TV” гэж хэлэх боломж олдлоо

2010-07-08 22:09:37

 

Монголчуудад “I LOVE YOU FASHION TV” гэж хэлэх боломж олдлоо

 

Ангилал : Ìýäýý,ìýäýýëýë | Нийтэлсэн : narangoo | Уншсан (377) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Солонгосын шилдэг 10 драма

2010-07-08 21:14:30

 Солонгосын шилдэг 10 драма

 

Ангилал : Êèíî åðòºíö | Нийтэлсэн : narangoo | Уншсан (547) | Сэтгэгдэл ( 4 ) | Дэлгэрэнгүй

Эрдэнийн чулуу

2010-07-08 20:30:40

Эрдэнийн чулуу

 Эрдэнийн чулуун гоёл чимэглэл болоод зогсохгүй зүүж байгаа эзэндээ аз жаргал сайн сайхан бүхнийг авчирдаг байна

Ангилал : Ǻâëºãºº | Нийтэлсэн : narangoo | Уншсан (174) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Nicholas Kirkwood Shoe Collection S/ S 2010

2010-07-06 13:29:23

 Nicholas Kirkwood Shoe Collection S/ S 2010 îíû ãàéõàëòàé ãóòàëíû çàãâàðóóäààñ òàíèëöóóëæ áàéíà

 

Ангилал : Õóâöàñ, çàãâàð | Нийтэлсэн : narangoo | Уншсан (209) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Õацар өнгөлөгч нүүрний арüсийг жавхаалаг харàгдуулдаг

2010-07-06 12:40:22

 Õацар өнгөлөгч нүүрний арüсийг жавхаалаг харàгдуулдаг

 

Ангилал : Ǻâëºãºº | Нийтэлсэн : narangoo | Уншсан (146) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Çîõèñîí ¿ñ çàñàëò ñàéõàí õàðàãäóóëäàã

2010-07-05 22:11:22

 Çîõèñîí ¿ñ çàñàëò ñàéõàí õàðàãäóóëäàã

Үс засалтийг сонгохдоо эмэгтэй хүн ажил мэргэжлийнхээ нөхцөл байдлийг харгалзах ёстой Мөн үц засалтыг ааш араншиндаа ч тохируулах хэрэгтэй гэж үздэг  Тухайлбал

 

 
Ангилал : Ǻâëºãºº | Нийтэлсэн : narangoo | Уншсан (893) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Chanel-spring-summer-2010

2010-07-05 20:44:13

 

Chanel-spring-summer-2010

Ñîíãîäîã õýâ ìàÿãèéã ãàéõàëòàéãààð õàðóóëæ ÷àääàã  áðåíä áîë ÿàõûí àðãàã¿é Coco Chanel áèëýý. Èíãýýä òà á¿õýíäýý Chanel-spring-summer-2010 çàãâàðóóäààñ õ¿ðãüå.

 

Ангилал : Õóâöàñ, çàãâàð | Нийтэлсэн : narangoo | Уншсан (121) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Chanel Coco Cocoon Collection Summer 2010

2010-07-05 19:26:47

 Chanel Coco Cocoon Collection Summer 2010

 

Ангилал : Õóâöàñ, çàãâàð | Нийтэлсэн : narangoo | Уншсан (197) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Ãî¸ìñîã áýýëèé á¿ñã¿é òàíûã ÷èìíý

2010-07-05 18:48:24

 Ãî¸ìñîã áýýëèé á¿ñã¿é òàíûã ÷èìíý

 

Îëîí çóóíû òóðøèä áýýëèé õàòàãòàé íàðûí ãî¸ëûí íýã ÷óõàë õýñýã áîëñîîð èðæýý. Èíãýýä á¿ñã¿é÷¿¿ääýý áýýëèéíèé òóõàé áÿöõàí çºâëºìæ õ¿ðãüå

 

 

Ангилал : Ǻâëºãºº | Нийтэлсэн : narangoo | Уншсан (253) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй